SLUŽBY

Zvyšování produktového nebo obchodního výkonu

Prostřednictvím technologických řešení a expertních analýz dokážeme v horizontu dvou měsíců analyzovat rezervy a predikovat optimalizaci produktových nebo obchodních výkonů.
RYCHLOST
Pilotní projekt je ve většině případů otázkou dvou měsíců včetně vyhodnocení
MĚŘITELNOST
Vše probíhá na základě měřitelných a doložitelných podkladů, ideálně formou AB testování
NÁKLADY 
Spolupráce je BEZ RIZIKA VÍCENÁKLADŮ . Naše odměna je stanovena procenty z úspor nebo generované přidané hodnoty
BEZPEČNOST 
Veškerá předsmluvní spolupráce je ošetřena formou NDA. Práce s daty probíhá za nadstandardních bezpečnostních procesů a ochrany


Outsourcing managementu


Outsourcing managementu je efektivním řešením v celé řadě případů řízení firem. Cílem je výrazné posílení kapacit manažerských struktur z externích zdrojů na vymezenou dobu. 

Příklady případů řízení, kde jsou výhody největší:
 • Aktivace konkrétního projektu, na jehož rozjezd nemá společnost manažerské kapacity, ale jehož následný běh je integrovatelný do stávajících struktur společnosti
 • Akcelerace obchodních nebo marketingových aktivit
 • Aktivace obchodních zastoupení v ČR nebo SR
 • Rychlé zastoupení odchozího managementu a tím zabezpečení chodu společnosti do její personální stabilizace
Výhodou outsourcingu jsou:
 • Rychlost a efektivita použitého řešení
 • Exekutivní zapojení do procesu a odpovědnost za výsledek, nikoliv pouze konzultantská rovina
 • Šíře záběru jak z pohledu zkušenostního know how najatého týmu, tak z pohledu zapojení moderních technologií do obchodních a marketingových rozhodovacích procesů
 • Příležitost revize organizačních a procesních postupů


Outsourcing přímých obchodních aktivit (Business Call Centrum)

Outsourcingem přímých obchodních aktivit nazýváme časově omezený intenzivní obchodní atak vybraného segmentu trhu. Ten probíhá v několika fázích:

 • Analýza trhu a konkurence
 • Redefinice nabídky nebo služby s doporučením změn
 • Interní Business Call Centrum s kapacitou až 200 dovolaných kontaktů týdně (databáze jak vlastní tak zákaznické)
 • Seniorní vedení obchodního případu, dle dohodnutých parametrů do definované formy předání k realizaci


Projektové řízení

Řízení projektu (někdy též projektové řízení) se zabývá řízením časově ohraničené a ucelené sady činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního. To se nazývá projektem.

Řízení projektů je řízení vymezené sady činností (tedy projektu), je to organizované úsilí s jasným časově definovaným cílem. Jeho účelem je zajistit efektivní  řízení této sady činností tak, aby přinesla předpokládaný výsledek v předpokládaném čase za předpokládané náklady (viz magický trojúhelník projektového řízení). Projektové řízení tedy představuje aplikaci znalostí, zkušeností, dovedností, činností, nástrojů a technik na projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené a dosáhl svých cílů.


Sestavení nebo revize zadávací dokumentace pro výběrová řízení v IT oblastech

Definici zadávací dokumentace předcházejí:
 • Analýza procesů
 • Analýza stávajícího SW vybavení
 • Analýza stávajícího HW vybavení
 • Analýza infrastruktury

Na základě definovaného záměru a z výstupů výše uvedených analýz je definováno řešení ze kterého vychází  definice zadání pro uchazeče ve výběrovém řízení. "Zadání" je dokument, který do určité úrovně popíše:

 • Základní parametry společnosti - obecné požadavky na systém - počet uživatelů systému, předpokládané moduly, nutná podpora legislativy, metody oceňování, použití čárových kódů, typy dokladů atd.
 • Základní procesy společnosti - základní mapa procesů - logistika, sklad, reklamace, výroba, plánování, servis, MIS, CRM etc..

Součástí služby je zastřešení průběhu výběrového řízení a jeho vyhodnocení s doporučením vítězného uchazeče. Penetrační testy

Penetrační test (anglicky penetration test, někdy pentest) je v informatice metoda hodnocení počítačového a síťového zabezpečení pomocí simulace možných útoků na tento systém jak zevnitř tak zvenčí. Tento proces zahrnuje podrobnou analýzu systému se zaměřením na případně bezpečnostní nedostatky vycházející z chybného nastavení systému, známých či neznámých hardwarových a softwarových nedostatků, nebo nedostatečných funkčních protiopatření. Analýza je prováděna z pohledu potenciálního útočníka a může (měla by) vést k odhalení výše zmíněných nedostatků.

Výsledky získané během analýzy jsou prezentovány vlastníkovi systému. Naše důkladné testy přikládají k výsledkům také informace o reálných důsledcích jednotlivých nedostatků jak na systém samotný, tak na jeho vlastníka a doporučují možná protiopatření pro zmírnění rizika prolomení systému.

Využití penetračních testů:
 • Určují reálnou zneužitelnost určité skupiny vektorů útoku.
 • Odhalují velké bezpečnostní nedostatky, které mohou vzniknout nahromaděním menších nedostatku dosažených v určité sekvenci.
 • Odhalují nedostatky které mohou být nezjistitelné pomocí automatické detekce systémových chyb.
 • Posuzují možné dopady na firmu jako takovou a na její ekonomiku v případě, že by k prolomení došlo.
 • Testují schopnost obraných prvků systému odhalovat aktuální útoky a náležitě na ně reagovat.
 • Poskytují podklady podporující zvýšené náklady na vývoj zabezpečení systému.
 • Penetrační testy jsou součástí kompletního bezpečnostního auditu.

Comments